Neue Suche

Mycena - Helmlinge

aktualisiert: 20.10.2016

Klassifikation

Mycena - Mycenaceae - Agaricales - Basidiomycetes - Helmlinge

Sporenform

oval-rundlich, tränenförmig

Sporenoberfläche

glatt

Art, Namen, Synonyme

Helmlinge

Verweis

siehe auch Hydropus

Mycena acicula

Mycena adescens

Mycena adonis

Mycena aetites

Mycena amicta

Mycena aurantiomarginata

Mycena capillaripes

Mycena capillaris

Mycena clavularis

Mycena crocata

Mycena epipterygia

Mycena epipterygia var. epipterygioides

Mycena filopes

Mycena flavoalba

Mycena galericulata

Mycena galopus

Mycena haematopus

Mycena hiemalis

Mycena inclinata

Mycena leptocephala

Mycena maculata

Mycena metata

Mycena mirata

Mycena olida

Mycena pelianthina

Mycena polygramma

Mycena polygramma var. candida

Mycena pseudoinclinata

Mycena pura

Mycena pura var alba

Mycena pura, var. rosea

Mycena renati

Mycena rorida

Mycena rosella

Mycena rubromartinata

Mycena sanguinolenta

Mycena seynii

Mycena silvae-nigrae

Mycena speirea

Mycena spp

Mycena strobilicola

Mycena stylobates

Mycena vitilis

Mycena vulgaris

Mycena zephyrus